Výtah z Všeobecných obchodních podmínek

8. Licenční podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. V případě zakoupení jedné licence na produkt od Dodavatele opravňuje Kupujícího k použití modulu jen na jednom webu / e-shopu v produkčním režimu. Kupující je povinen oznámit Dodavateli, na jaké doméně, jakém webu, bude zakoupená licence použita.

8.2. V případě koupě více licencí od jednoho produktu může být Kupujícímu poskytnuta sleva. Výše případné slevy je uvedena přímo na straně produktu. Kupující smí použít počet zakoupených licencí na stejném počtu webů / e-shopů v produkčním režimu, ne vyšším než je zakoupený počet licencí. Kupující je povinen oznámit Dodavateli, na jakých doménách (webech), budou zakoupené licence použity.

8.3. Veškeré produkty nakoupené dle bodů 8.1. a 8.2. smí Kupující používat v neomezeném počtu na testovacích webech / e-shopech, modifikovat a upravovat funkce produktu pro své potřeby.

8.4. V cenách licencí modulů dodaných Dodavatelem nejsou zahrnuty:

  • dodatečné individuální úpravy
  • dodatečné služby (implementace, testování, apod..)
  • aktualizace modulů

Tyto výše uvedené položky si lze přiobjednat ke každé licenci zvlášť. 

8.5. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn:

  • zprostředkovávat, nabízet a prodávat zakoupené produkty veřejně nebo individuálně třetím stranám
  • rozmnožovat, vytvářet kopie zakoupených produktů.

8.6. Dodavatel nezodpovídá za funkčnost nebo kompatibilitu bezplatně nabízených modulů a odpovědnost za jejich používání. Jakékoliv vzniklé škody či případnou ztrátu a poškození dat nese výhradně Kupující. K bezplatně nabízeným modulům Dodavatel nezajišťuje žádné bezplatné poradenství ani individuální modifikace. Bezplatné moduly Kupující může:

  • používat jakkoliv a kdekoliv
  • provádět modifikace funkčnosti a vzhledu

8.7. Kupující není oprávněn prodávat třetím stranám jakékoliv Dodavatelem zpoplatněné služby, moduly nebo webové stránky. Zaplacením služeb, produktů a webové stránky přecházejí majetková práva z Dodavatele na Kupujícího. Dodavatel si vyhrazuje autorské právo na zhotovené grafické a programátorské práce, jakož i na jednotlivé designy, moduly a úpravy.

8.8. Kupující bere na vědomí, že nabízené zpoplatněné produkty jsou chráněny autorským zákonem, zabezpečeny proti kopírování a šíření, a zavazuje se, že produkty nebude rozmnožovat, kopírovat, nezneužije je a nebude je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaných produktů. Kupující je zodpovědný za škodu, která takovýmto jeho chováním může vzniknout.

8.9. Kupující se zavazuje, že se nebude snažit prolomit ochranu autorských práv a další předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví.

8.10. Stažení softwaru je povoleno pouze z Webové stránky nebo ze souboru zaslaného Dodavatelem na e-mailovou adresu Kupujícího. Používáním tohoto softwaru znamená, že Kupující souhlasí s výše uvedenými autorskými právy.

8.11. Kupující prohlašuje, že Dodavatel nenese právní zodpovědnost za škody způsobené v souladu s užíváním vůči Kupujícímu ani třetím stranám, a že jakékoliv vzniklé škody či případnou ztrátu a poškození dat nesprávným nastavením, užíváním produktu či případnými úpravami produktu Kupujícím, nese výhradně Kupující.