Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. března 2018

Základní údaje prodávajícího

Miloslav Kubín
Kunín 256
74253 Kunín
Česká republika
IČ: 68897022, nejsem plátce DPH
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku v Novém Jičíně 7.10.1998

Bankovní spojení CZK: 155330100/0600
IBAN: CZ7506000000000155330100
SWIFT/BIC: AGBACZPP

Bankovní spojení EUR: 2201442701/2010
IBAN: CZ1820100000002201442701
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Kontaktní údaje

Telefon: +420 603 224 460
Email: info@prestamoduleshop.com 
Web: www.prestamoduleshop.com

Provozní doba infolinky: pondělí - pátek: 8:00 - 17:00 hod (+420 603 224 460)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen "Obchodní podmínky") fyzické osoby Miloslav Kubín, se sídlem Kunín 256, 742 53 Kunín, Česká republika, identifikační číslo: 68897022, zapsané do živnostenského rejstříku, vydaném v Novém Jičíně 7.10.1998 (dále jen "Dodavatel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva") uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je Dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.prestamoduleshop.com (dále jen "Webové stránky"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto Obchodní podmínky neupravují, Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní Ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v Zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu Spotřebitele. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě sporu o výklad pojmů platí výklad Obchodních podmínek v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a přístupná v klientské zóně internetového obchodu www.prestamoduleshop.com po přihlášení k osobnímu účtu Kupujícího. Kupní smlouva je v podobě Dokladu o prodeji zboží – faktury včetně Obchodních podmínek po úhradě kupní ceny odeslána Kupujícímu na e-mailovou adresu Kupujícího.

1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny Kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změněné Obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na Webových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii Obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu Potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

1.4. Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě na Webové stránce a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webové stránce internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

2. Uzavření Kupní smlouvy

2.1. Předmětem Webové stránky internetového obchodu je nabídka internetových služeb spojených s elektronickou distribucí softwaru.

2.2. Na Webové stránce naleznete produkty a služby, které jsou prezentovány Dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny produktů a služeb jsou konečné. Nabídka prodeje produktů a služeb a ceny těchto produktů a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na Webové stránce internetového obchodu.

2.3. Pro objednání produktu nebo služby vyplní Kupující objednávkový formulář na stránkách Webové stránce. Objednávka produktu nebo služby, vytvořená na Webové stránce, je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Dodavateli, je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny produktů nebo služeb jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.4. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky předmětu koupě.

2.5. Objednávat je možné následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu na Webové stránce
 • elektronickou poštou na adrese info@prestamoduleshop.com
 • telefonicky

2.6. Po odeslání objednávky Kupujícím, Dodavatel neprodleně potvrdí objednávku elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl Kupující v objednávce, a tím bude Kupní smlouva uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Za okamžik uzavření Kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu. Veškeré produkty nebo služby, které jsou prezentovány na Webové stránce, není považováno za návrh na uzavření Kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření Kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí Kupující sám.

2.8. Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje, že Kupujícímu poskytne digitální obsah/licenci nebo službu, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že předmět koupě/digitální obsah převezme a zaplatí Dodavateli kupní cenu.

2.9. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.10. Dodavatel Kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu koupě/licenci v souladu s Kupní smlouvou.

2.11. Dodavatel splní povinnost odevzdat předmět koupě Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s předmětem koupě v místě plnění.

2.12. Dodavatel odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství a provedení.

2.13. Předmět koupě je vadný, nemá-li sjednané vlastnosti.

2.14. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti.

2.15. Kupující předmět koupě podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

2.16. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím předmětu koupě. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující předmět koupě, ač mu s ním Dodavatel umožnil nakládat.

2.17. Škoda na předmětu koupě, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.

3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

3.1. Dodavatel výslovně informuje, že: 

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky) 
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Dodavatele, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány
 • ceny zboží a služeb jsou na Webové stránce, kterou provozuje Dodavatel, uváděny včetně všech daní a veškerých poplatků stanovených zákonem
 • v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, nemá takový Spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, ode dne uzavření Kupní smlouvy, jelikož předmětem koupě je dle § 1837 - Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:
  • o poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce produktu nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce produktu, který byl upraven podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu
  • o dodání digitálního obsahu, který byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; Dodavatel zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit
 • Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě Odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo
 • Kupní smlouva, resp. příslušný Doklad o prodeji zboží, bude uložena v elektronickém archivu Webové stránky, přičemž uživatelé po přihlášení mají k těmto údajům přístup ve svém profilu.

4. Platební podmínky a cena předmětu koupě

4.1 Dodavatel akceptuje následující platební podmínky:

 • platba online - zprostředkovává GoPay
 • platba bankovním převodem - platba předem

4.2. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou předmětu koupě zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura - Doklad o prodeji zboží. Po dodání předmětu koupě je na Dokladu o prodeji zboží hodnota zálohy odečtena.

4.3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

4.4. Na základě Kupní smlouvy vystaví Dodavatel Kupujícímu Doklad o prodeji zboží – fakturu. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad o prodeji zboží – fakturu Dodavatel zašle Kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího bezprostředně po zaplacení produktu nebo služby Kupujícím.

4.5. Předmět koupě zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím předmětu koupě Kupujícím.

4.6. Instalace produktu, pokud si ji uživatel neobjedná, není součástí Kupní smlouvy.

4.7. Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. Případné slevy z ceny produktu nebo služby poskytnutých Dodavatelem Kupujícímu lze vzájemně kombinovat pro daný produkt nebo službu.

4.8. Ceny jsou konečné, tj. včetně všech daní a poplatků, které musí Spotřebitel pro získání předmětu koupě zaplatit; to se netýká případných nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

4.9. Akční ceny platí po dobu časově určenou.

5. Dodací podmínky

5.1. Možnost dodání předmětu koupě:

 • možnost stažení produktu z odkazu v e-mailu doručeném na e-mailovou adresu Kupujícího bezprostředně po zaplacení produktu Kupujícím
 • možnost zaslání předmětu koupě v příloze v e-mailu doručeném na e-mailovou adresu Kupujícího.

5.2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@prestamoduleshop.com. Dodatečná reklamace neúplnosti nezbavuje Kupujícího práva předmět koupě reklamovat, dává však Dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

6. Odstoupení od Kupní smlouvy

6.1. Nárok pro odstoupení od Kupní smlouvy dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku Spotřebiteli nevzniká, jelikož předmětem koupě je podle § 1837:

 • poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodávka produktu nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodávka produktu, který byl upraven podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodání digitálního obsahu, který byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; Dodavatel zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit

6.2. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od Kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

7. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

7.1. Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží Doklad o prodeji zboží (faktura).

7.2. Kupující předmět koupě podle možností zkontroluje co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

7.3. Záruční doba běží od odevzdání předmětu koupě Kupujícímu.

7.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku).

7.5. Dodavatel odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaný produkt či služba při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující prodávaný software či poskytnutou službu převzal:

 • má software či služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu softwaru či služby a na základě reklamy jimi prováděné
 • se software či služba hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se software či služba tohoto druhu obvykle používá
 • je software či služba v odpovídajícím množství
 • software či služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.6. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že předmět koupě bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.7. Má-li předmět koupě vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7.5. a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na Odstoupení od Kupní smlouvy.

7.8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím předmětu koupě věděl, že předmět koupě má vadu nebo sám vadu způsobil.

7.9. V případě zjištění vady je Kupující povinen ihned informovat Dodavatele. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující může případně využít vzor reklamačního listu.

7.10. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Dodavatele, uplatňuje Kupující u Dodavatele na e-mailové adrese info@prestamoduleshop.com. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky Dodavatele.

7.11. O reklamaci Dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu produktu či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na předmětu koupě skutečně existovala a Kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Dodavatele, u kterého byl předmět koupě zakoupen.

7.12. Dodavatel vydá Kupujícímu pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace Dodavatel Kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7.13. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním chybějícího předmětu koupě
 • na odstranění vady opravou předmětu koupě
 • v případě nedodržení lhůty 30 dnů pro vyřízení reklamace na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Smlouvy.

7.14. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady.

7.15. Neodstraní-li Dodavatel vadu předmětu koupě včas, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele.

7.16. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

7.17. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může Dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

7.18. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

8. Licenční podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. V případě zakoupení jedné licence na produkt od Dodavatele opravňuje Kupujícího k použití modulu jen na jednom webu / e-shopu v produkčním režimu. Kupující je povinen oznámit Dodavateli, na jaké doméně, jakém webu, bude zakoupená licence použita.

8.2. V případě koupě více licencí od jednoho produktu může být Kupujícímu poskytnuta sleva. Výše případné slevy je uvedena přímo na straně produktu. Kupující smí použít počet zakoupených licencí na stejném počtu webů / e-shopů v produkčním režimu, ne vyšším než je zakoupený počet licencí. Kupující je povinen oznámit Dodavateli, na jakých doménách (webech), budou zakoupené licence použity.

8.3. Veškeré produkty nakoupené dle bodů 8.1. a 8.2. smí Kupující používat v neomezeném počtu na testovacích webech / e-shopech, modifikovat a upravovat funkce produktu pro své potřeby.

8.4. V cenách licencí modulů dodaných Dodavatelem nejsou zahrnuty:

 • dodatečné individuální úpravy
 • dodatečné služby (implementace, testování, apod..)
 • aktualizace modulů

Tyto výše uvedené položky si lze přiobjednat ke každé licenci zvlášť. 

8.5. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn:

 • zprostředkovávat, nabízet a prodávat zakoupené produkty veřejně nebo individuálně třetím stranám
 • rozmnožovat, vytvářet kopie zakoupených produktů.

8.6. Dodavatel nezodpovídá za funkčnost nebo kompatibilitu bezplatně nabízených modulů a odpovědnost za jejich používání. Jakékoliv vzniklé škody či případnou ztrátu a poškození dat nese výhradně Kupující. K bezplatně nabízeným modulům Dodavatel nezajišťuje žádné bezplatné poradenství ani individuální modifikace. Bezplatné moduly Kupující může:

 • používat jakkoliv a kdekoliv
 • provádět modifikace funkčnosti a vzhledu

8.7. Kupující není oprávněn prodávat třetím stranám jakékoliv Dodavatelem zpoplatněné služby, moduly nebo webové stránky. Zaplacením služeb, produktů a webové stránky přecházejí majetková práva z Dodavatele na Kupujícího. Dodavatel si vyhrazuje autorské právo na zhotovené grafické a programátorské práce, jakož i na jednotlivé designy, moduly a úpravy.

8.8. Kupující bere na vědomí, že nabízené zpoplatněné produkty jsou chráněny autorským zákonem, zabezpečeny proti kopírování a šíření, a zavazuje se, že produkty nebude rozmnožovat, kopírovat, nezneužije je a nebude je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaných produktů. Kupující je zodpovědný za škodu, která takovýmto jeho chováním může vzniknout.

8.9. Kupující se zavazuje, že se nebude snažit prolomit ochranu autorských práv a další předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví.

8.10. Stažení softwaru je povoleno pouze z Webové stránky nebo ze souboru zaslaného Dodavatelem na e-mailovou adresu Kupujícího. Používáním tohoto softwaru znamená, že Kupující souhlasí s výše uvedenými autorskými právy.

8.11. Kupující prohlašuje, že Dodavatel nenese právní zodpovědnost za škody způsobené v souladu s užíváním vůči Kupujícímu ani třetím stranám, a že jakékoliv vzniklé škody či případnou ztrátu a poškození dat nesprávným nastavením, užíváním produktu či případnými úpravami produktu Kupujícím, nese výhradně Kupující.

9. Bezpečnost a ochrana informací

9.1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Dodavatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí, platebním stykem týkajícího se objednaného produktu nebo služby (sdělení jména, názvu firmy, IČ, DIČ, adresy, telefonu, emailové adresy, domény, webu) nebo se souhrnnými statistickými informacemi o zákaznících, návštěvnosti, obratu, kdy však tyto statistiky nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Dodavateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Dodavatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Dodavatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu  Miloslav Kubín, Kunín 256, 742 53 Kunín, Česká republika.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na email info@prestamoduleshop.com.

9.2. Dodavatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies” tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies” či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@prestamoduleshop.com. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Dodavatel na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

10.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

10.4. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.5. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.6. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.7. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření Kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného produktu nebo služby uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.8. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

10.9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.3.2018 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na Webové stránce.